แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชา : ระดับ : อาจารย์ผู้สอน :

ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด        

ข้อการจัดการเรียนการสอน54321
1.มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
2.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
3.ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน
4.มีความรับผิดชอบและเข้าสอนตรงต่อเวลา
5.มีการติดตามและนำความรู้ใหม่มาสอน
6.สามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่สอนได้ดี
7.มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการเรียนวิชาอาชีพ
8.มีบุคลิกภาพเหมาะกับความเป็นครูธุรกิจ
9.ให้คำอธิบาย คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการแนะแนววิชาชีพธุรกิจที่ชัดเจนให้กับผู้เรียน
10.มีการพูดโน้มน้าวจูงใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าต่องานอาชีพธุรกิจธุรกิจ
ข้อวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน54321
11.มีการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
12.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน
13.อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียน
14.มีวิธีการดำเนินการสอนให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
15.เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
16.เน้นให้ผู้เรียนให้รู้จักคิดค้นแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน
17.มีการชมเชย สนับสนุน ให้กำลังใจนักเรียนให้มีการแสดงออก
18.ใช้กิจกรรมที่เน้นการฝึกปฎิบัติ
19.จัดกิจกรรมเรียนการสอนที่หลากหลาย
20.สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมสอดคล้องกับเนื่อหาวิชาที่เรียน
21.สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย
22.ใช้สื่อการสอนประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แผ่นใส ม้วนเทปวีดีโอ ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน
23.มีการใช้สื่อเพื่อช่วยกระตุ้นและการสร้างความสนใจ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและไม่เบื่อการเรียน
24.มีการใช้สื่อช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น
25.เกณฑ์การวัดและการประเมินผลกำหนดไว้ ชัดเจนในคำอธิบายรายวิชา
26.ข้อทดสอบวัดความรู้ ความสามารถมีจำนวนข้อเหมาะสมกับเนื้อหา
27.สังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
28.มีการเก็บข้อมูลระหว่างการปฎิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการวัดผล
29.ให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
30.ประเมินผลการเรียนด้วยความยุติธรรม
31.ประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา