คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2563