การประกวดงานวิจัยละนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 โดยสมาคมสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูอุปถัมภ์