รางวัลจากการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

1)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

ผลงาน ลุยสวนข้าวผัดปลาเค็มน้ำจิ้มซีฟู้ด   สาขาวิชาโรงแรม ประกอบด้วย    

1. นางสาวประภาวรินทร์     เฉิน                     ระดับชั้นปวช.3/4

2. นายไกรสิทธิ                สุขกากิจ                   ระดับชั้นปวช.3/6

3. นายธีระดา                  ยอดสอน                   ระดับชั้นปวช.3/6

2)  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่

ผลงาน ปั่นลืมโรคเพื่อสุขภาพ     สาขาวิชาการตลาด ประกอบด้วย   

1  นายธนวัตร                    จันทร์เพชร          ระดับชั้นปวช.3/3

 2. นางสาวสุนิตรา              ทองพระจันทร์         ระดับชั้นปวช.3/3

 3. นางสาวสุพรรษา             ผลชู                     ระดับชั้นปวช.3/3

3)   รางวัลชมเชย ได้แก่

3.1 ผลงาน เซรั่มชาเขียว   สาขาวิชาการบัญชี ประกอบด้วย   

1. นางสาวกัญญารัตน์            นรินทร์นอก        ระดับชั้นปวช.3/1

2. นางสาวจิระนันท์              จรเจริญ               ระดับชั้นปวช.3/1

3. นางสาวณัฐณิชา               วินทะชัย            ระดับชั้นปวช.3/1

3.2 ผลงาน สื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Dream weaver CS 6  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย   

1. นางสาวพรรณภษา        สมัครบุตร               ระดับชั้นปวช.3/7

 2. นางสาวกัญฐณัฐ          มีแท้                        ระดับชั้นปวช.3/7

3. นายเสาวภาคย์            น้อยบัว                   ระดับชั้นปวช.3/7