องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ในการนี้ ผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ     ระยะสั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ

สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภท Classic Bartender)

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นายพัฒนพล  เอี่ยมงาม
 • นายธีระดา            ยอดศร           ปวส.๑/๕

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวสาลินีย์ สมทรัพย์
 • นางสาววิจิตรา       ปิ่นศิริ             ปวช. ๑/๔
 • นางสาวฐิดาภา      โคตมี             ปวช. ๑/๔

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นายสุรศักดิ์ เหมือนมนัส
 • นางสาวจริญญา     สมดี              ปวส. ๒/๑๕

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย และหญิง

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวสุชานรี  บุตรโยจันโท
 • นายธีรโชติ            คล้ายมงคล      ปวช.๒/๙(ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย)
 • นางสาวปภานัน     คล้ายมงคล      ปวส.๒/๖(ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง)

ทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking

Contest)

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวกฤษฎ์ณิชากร หนองนา
 • นายบรูซศรัณย์       ไอด์               ปวช.๑/๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

สาขาวิชาการบัญชี ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นายณัฐนันท์  พลีใหญ่
 • นางสาวเพ็ญนภา    นาถาพันธ์       ปวส.๑/๑
 • นางสาวมีนลดา      มันธุภา           ปวส.๑/๑

              สาขาวิชาการตลาด ทักษะนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์รุ่งทิวา สี่แยก และ อาจารย์ณัฐวุฒิ จิตแหลม

–    นางสาวภาลิตา       น้อยสวัสดิ์       ปวช. 1/3

          –    นางสาวโชติรัตน์     คำแสง            ปวช. 1/3

          –    นางสาวฑิฆัมพร     บุญช่วย          ปวช. 1/3

              ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan”

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วรัญญา เพลียอรุณ

          –   นางสาวธัญเรศ        ธูปหอม                     ปวส. 1/4

          –   นางสาวกวิตา          แก่นสาร                    ปวส. 1/4

          –   นางสาวสุพรรษา      ผลชู               ปวส. 1/3

              ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ธีราภรณ์ มาพลาย และ อาจารย์กิตติภูมิ พานทอง

          –   นายธนพล             เปลี่ยนสีนวล    ปวส. 1/24

          –   นางสาวสิริธร          คล้ายคลุม        ปวส. 1/23

          –   นางสาววชิรญาณ์    ศรีสงคราม       ปวส. 1/3

          –   นางสาวภคนันท์      วงษา             ปวส. 1/3

          –   นางสาวธนภรณ์      มีพันธ์            ปวส. 1/3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

          –   นายชัยวัฒน์           พงษ์สุวิเชษศักดิ์          ปวช. 3/10

          –   นางสาวรินรดา        กลางโยธี         ปวช. 3/10

ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นางสาวสุชานรี  บุตรโยจันโท

                    –   นายสุทธิชัย            บุญและมา       ปวช. 2/6

              ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนกลาง

 • อาจารย์ผู้ควบคุม Mr.Guoxin Zeng

          –   นางสาวศิริรัตน์        ชูชัย               ปวส. 2/6

ทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ภัคจรินทร์ วิลา

–   นางสาวศิริโสภา      สินธุรักษ์         ปวช. 2/2

ทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จารวี เปียนคร

                    –   นางสาวจุฑามาศ      นาวงษ์           ปวช. 1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

              สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุชานรี บุตรโยจันโท

                    –   นางสาวอาทิตยา      ดีดพินรัมย์       ปวช. 3/1

                    –   นางสาวลักษณพร    สุทธิยั่งยืน       ปวช. 3/1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วาสนา ฉิมวิเชียร

–   นางสาวเกวลิน        มีสุข              ปวส. 1/11

–   นางสาวแสงระวี       สืบอนนท์        ปวส. 1/11

–   นางสาวจุฑาทิพย์     จันทะนาม       ปวส. 2/12

–   นายธิติวุฒิ             ทิวาพัฒน์        ปวส. 1/12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์พัชรากร จันทร์คงทน

                    –   นายบดินทร            ฟูศรีกุล           ปวส. 1/14

                    –   นายชัชพล             แตงอ่อน         ปวส. 1/14

              ทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ลดาวัลย์ นนคำภา

                    –   นางสาวชลิตา         ชัยศิริ             ปวช. 3/1

            ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

                 ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุขพัฒน์ แดงสั้น       

                    –   นางสาวปานรพี       บุญเพ็ง           ปวช. 1/10

                    –   นางสาวธิติยา          เนื้อทอง          ปวช. 1/6

                การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุชานรี บุตรโยจันโท

                              –   นางสาวพรพิมล       ศรีราช            ปวส. 1/5