นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร  ทองอุดม  นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ที่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561     ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2562  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร