• เรือ เปรียบได้กับชีวิต ที่ต้องฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ เหมือนเช่น เรือที่จะต้องฝ่าสู้คลื่นลมสายฝน และแสงแดด ไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง เตือนให้คิดเสมอว่า “ชีวิต คือ การต่อสู้”
 • รัศมีของแสงอาทิตย์ หมายถึง แสงแห่งความสมหวัง แสงแห่งปัญญา
 • คติพจน์หรือคำขวัญของวิทยาลัยฯ “ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต”

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ปรัชญาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยมีปรัชญาเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย คือ “ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต”

ความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการศึกษา และพัฒนาตนเองเป็นหลักให้มีความคิด มีปัญญาโดยผสมผสานกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย

คุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ก่อให้เกิดระเบียบวินัย มุ่งสร้างพฤติกรรม ให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

นำชีวิต หมายถึง การนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมๆ กับมีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วยการ วิเคราะห์ ค้นหาความถูกต้อง และข้อเท็จจริงในชีวิต

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างพอเพียง และส่งเสริมความมีจิตอาสาของผู้เรียน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานและชุมชน

พันธกิจ (Mission)                                         

 1. มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพของผู้เรียน
 2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความมีจิตอาสาของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน
 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 5. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
 6. ปลูกฝังผู้เรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทย สู่สากล

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
 2. ผู้เรียนมีจิตอาสาและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 3. ตลาดแรงงานและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน
 4. ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
 6. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ประวัติและความเป็นมา

 • ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ ผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงเรียนในเครือเทคโนโลยีกรุงเทพ และท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ประธานคณะ กรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงวิชาการ การศึกษาเอกชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นผู้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ต่อการจัดการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนแบ่งเบาภาระการศึกษาของรัฐบาล และเพื่อสนองนโยบายการจัดการ ศึกษาเอกชน จึงได้จัดตั้งสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาไทยให้เพียงพอต่อความต้องการของ ชุมชนต่อไป
 • ปี พ.ศ. 2540 ท่านอาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ บุตรชายคนโตของท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ เห็นสมควรขยาย โรงเรียนอาชีวศึกษาเข้าไปยังแหล่งธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้เปิดสถานศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ปี พ.ศ. 2541 ได้จัดตั้ง “โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ” ตั้งอยู่เลขที่ 6/9 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 9 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 3.1 ไร่ ซึ่งจัดการศึกษาประเภทบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ กาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารงานโดยท่านอาจารย์ เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ ผู้อํานวยการ) และท่านอาจารย์ ศรัณยา แสงหิรัญ (รองผู้อํานวยการ) โดยยึดปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ คุณธรรม นําชีวิต”
 • ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ โดยได้มีการจัดสถานที่พักผ่อน สวนหย่อม และศาลาพักผ่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากว่างจากการเรียน
 • ปีการศึกษา 2543 ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาขึ้น
 • ปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสาขางานการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขา
 • ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดการสอนสาขางานการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขา
 • ปีการศึกษา 2547 และ 2548 โรงเรียนได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จํานวน 5 ห้องที่มีความทันสมัย ให้เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ปีการศึกษา 2552 ท่านอาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) ได้ทําการขยายพื้นที่เพิ่มอีกประมาณ 3 ไร่ รวมพื้นที่เดิมเป็น 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา โดยจัดสรรเป็นอาคารเรียน 3 ขั้น ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องสมุด และห้องประชุมใหญ่ที่สามารถจุได้ถึง 800 คน นอกจากนี้ ยังได้ จัดสรรเป็นสนามกีฬาเพื่อการกีฬาและนันทนาการต่างๆ พื้นที่จอดรถ โรงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะ กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และในปีเดียวกันทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการ ตร.ศรัณยา แสงหิรัญ ที่ได้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา รอบ 2 จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ให้เปลี่ยนคํานําหน้าสถาบัน จากโรงเรียนเทศโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา
 • ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา รอบ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ และขุมขนจัดทําโครงการเพิ่มหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
 • ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาบางพลี จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างการอดออม และการดํารงตนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน นักศึกษา
 • ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชบูรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มอีก 1 สาขา และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเปิดศูนย์การ ศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ในปีเดียวกันนี้ ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภท Coed Group Stunt Elite ในการแข่งขัน ASIA CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2015 ณ ประเทศไต้หวัน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ไปสู่ระดับสากล
 • ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดทําการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1สาขาวิชาเพื่อตอบสนองความ ของการของสถานประกอบการและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลอันดับ 1 เหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ จากการส่งตัวแทนนักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการของสมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตัวแทน อศจ.สมุทรปราการ) ประจําปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อโครงงาน “ขนมจีบไส้คั่วกลิ้ง”
 • ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสามารถดําเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ และวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการนําเสนอเอกสารเชิงแนวคิต/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพระดับ 4 ดาว ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ผลงานเรื่อง “ ข้าวปั้นน้ําพริกกะปิห่อไข่ชะอม ” จากสํานักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายยังวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การประเมินจากกระทรวงแรงงานให้ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา” อีกทั้งได้รับการคัด เลือกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคาร์บอนต่ํา” ในปีเดียวกันนี้ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายพงศธร วิญญพรรณ ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2561 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) จากศาลจังหวัดสมุทรปราการ
 • ปีการศึกษา 2552 ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้แก่ น.ส.ศิริพร ทองอุดม ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการคัดเลือกนัก ศึกษารางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และน.ส เปภานัน คล้ายมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่29 ในปี เดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพ ณ วิทยาลัยภาคตะวันออกโดยคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ จํานวน9 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้แก่วิทยาลัยฯ เป็นอย่างยิ่ง
 • ปีการศึกษา2563 วิทยาลัยฯ ได้รับ “รางวัล สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจําปีการศึกษา2563 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง นักเรียน/นักศึกษา และขุมขน โดยรอบว่าวิทยาลัยฯ ดําเนินการด้วยความปลอดภัยทุกด้าน ในปีเดียวกัน สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการได้ตรวจประเมิน ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เปิดทําการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 23 ปี ได้ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 22 รุ่น ออก สู่สังคมอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ ขุมขนในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังเป็นสถานศึกษาที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สภาพแวดล้อมที่สวยงาม และบุคลากรทั้งครูและเจ้าหน้าที่ที่มากด้วย ประสบการณ์ รวมไปถึงความมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารพร้อมด้วยความเอาใจใส่ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครูเพื่อการ พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลในอนาคตต่อไป

ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 ตั้งปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา
วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ E-learning เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนหนังสือ จากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ได้ทำให้วิทยาลัยฯ หยุดการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยปีการศึกษา 2564 นี้ วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งจะได้รับโลห์สถานศึกษาพระราชทานถาวรจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภานัน
คล้ายมงคล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน เป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจแก่วิทยาลัยฯ และครอบครัวของนักศึกษาเป็นอย่างสูง อีกทั้งได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา รวมเวลา 4 ปีต่อเนื่อง และยังได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นครั้งแรกของวิทยาลัยฯ ในการขอรับรางวัลดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักแก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน/นักศึกษาถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งสามารถเป็นเครื่องยืนยัน การพัฒนาคุณภาพ อย่างมีมาตรฐาน และต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่านักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นลูกหลานของท่านจะได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ ด้วยความจริงใจ และศักดิ์ศรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ