• เรือ เปรียบได้กับชีวิต ที่ต้องฝ่าอุปสรรค์ต่างๆ เหมือนเช่น เรือที่จะต้องฝ่าสู้คลื่นลมสายฝน และแสงแดด ไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง เตือนให้คิดเสมอว่า “ชีวิต คือ การต่อสู้”
 • รัศมีของแสงอาทิตย์ หมายถึง แสงแห่งความสมหวัง แสงแห่งปัญญา
 • คติพจน์หรือคำขวัญของวิทยาลัยฯ “ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต”

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

ปรัชญาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาโดยมีปรัชญาเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย คือ “ความรู้ คุณธรรม นำชีวิต”

ความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเน้นการศึกษา และพัฒนาตนเองเป็นหลักให้มีความคิด มีปัญญาโดยผสมผสานกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย

คุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ก่อให้เกิดระเบียบวินัย มุ่งสร้างพฤติกรรม ให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีคุณธรรม และอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

นำชีวิต หมายถึง การนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์พร้อมๆ กับมีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วยการ วิเคราะห์ ค้นหาความถูกต้อง และข้อเท็จจริงในชีวิต

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ สร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างพอเพียง และส่งเสริมความมีจิตอาสาของผู้เรียน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงานและชุมชน

พันธกิจ (Mission)                                         

 1. มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพของผู้เรียน
 2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความมีจิตอาสาของผู้เรียน
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชน
 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 5. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
 6. ปลูกฝังผู้เรียนให้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทย สู่สากล

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
 2. ผู้เรียนมีจิตอาสาและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
 3. ตลาดแรงงานและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน
 4. ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
 6. ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ประวัติและความเป็นมา

ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ ผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงเรียนในเครือเทคโนโลยีกรุงเทพ และท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ประธานคณะ กรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงวิชาการ การศึกษาเอกชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นผู้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ต่อการจัดการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนแบ่งเบาภาระการศึกษาของรัฐบาล และเพื่อสนองนโยบายการจัดการ ศึกษาเอกชน จึงได้จัดตั้งสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษาไทยให้เพียงพอต่อความต้องการของ ชุมชนต่อไป

ปี พ.ศ. 2540 ท่านอาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ บุตรชายคนโตของท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ เห็นสมควรขยาย โรงเรียนอาชีวศึกษาเข้าไปยังแหล่งธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้เปิดสถานศึกษาขึ้นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

ปี พ.ศ. 2541 ได้จัดตั้ง “โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ” ตั้งอยู่เลขที่ 6/9 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 9 ตําบลบางพลีใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 3.1 ไร่ ซึ่งจัดการศึกษาประเภทบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ กาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการขาย และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารงานโดยท่านอาจารย์ เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ ผู้อํานวยการ) และท่านอาจารย์ ศรัณยา แสงหิรัญ (รองผู้อํานวยการ) โดยยึดปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ คุณธรรม นําชีวิต”

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ โดยได้มีการจัดสถานที่พักผ่อน สวนหย่อม และศาลาพักผ่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลังจากว่างจากการเรียน

ปีการศึกษา 2543 ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาขึ้น

ปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสาขางานการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขา

ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดการสอนสาขางานการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1 สาขา

ปีการศึกษา 2547 และ 2548 โรงเรียนได้พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จํานวน 5 ห้องที่มีความทันสมัย ให้เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี และเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 2552 ท่านอาจารย์เผ่าพงษ์สันติ์ แสงหิรัญ (ผู้รับใบอนุญาตฯ) ได้ทําการขยายพื้นที่เพิ่มอีกประมาณ 3 ไร่ รวมพื้นที่เดิมเป็น 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา โดยจัดสรรเป็นอาคารเรียน 3 ขั้น ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องสมุด และห้องประชุมใหญ่ที่สามารถจุได้ถึง 800 คน นอกจากนี้ ยังได้ จัดสรรเป็นสนามกีฬาเพื่อการกีฬาและนันทนาการต่างๆ พื้นที่จอดรถ โรงอาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะ กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และในปีเดียวกันทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการ ตร.ศรัณยา แสงหิรัญ ที่ได้สําเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา รอบ 2 จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ให้เปลี่ยนคํานําหน้าสถาบัน จากโรงเรียนเทศโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา รอบ 3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ และขุมขนจัดทําโครงการเพิ่มหลักสูตรการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาบางพลี จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างการอดออม และการดํารงตนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชบูรณะ (วัดนอก) พระอารามหลวง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มอีก 1 สาขา และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเปิดศูนย์การ ศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ในปีเดียวกันนี้ ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภท Coed Group Stunt Elite ในการแข่งขัน ASIA CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2015 ณ ประเทศไต้หวัน เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ ไปสู่ระดับสากล

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปิดทําการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 1สาขาวิชาเพื่อตอบสนองความ ของการของสถานประกอบการและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลอันดับ 1 เหรียญเงิน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ จากการส่งตัวแทนนักเรียน ระดับ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรมเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการของสมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ตัวแทน อศจ.สมุทรปราการ) ประจําปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อโครงงาน “ขนมจีบไส้คั่วกลิ้ง”

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก รวมทั้งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสามารถดําเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ และวิทยาลัยฯ ได้ผ่านการนําเสนอเอกสารเชิงแนวคิต/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพระดับ 4 ดาว ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ผลงานเรื่อง “ ข้าวปั้นน้ําพริกกะปิห่อไข่ชะอม ” จากสํานักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายยังวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การประเมินจากกระทรวงแรงงานให้ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา” อีกทั้งได้รับการคัด เลือกจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคาร์บอนต่ํา” ในปีเดียวกันนี้ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายพงศธร วิญญพรรณ ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี 2561 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า (ปวส.) จากศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2552 ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้แก่ น.ส.ศิริพร ทองอุดม ได้รับรางวัลพระราชทาน ในการคัดเลือกนัก ศึกษารางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และน.ส เปภานัน คล้ายมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่29 ในปี เดียวกันนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพ ณ วิทยาลัยภาคตะวันออกโดยคว้าเหรียญรางวัลระดับชาติ จํานวน9 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้แก่วิทยาลัยฯ เป็นอย่างยิ่ง

ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
– วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากการประเมินจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ องค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ในกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ภายใต้การนิเทศสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

– วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning เต็มรูปแบบในทุกรายวิชา
ทุกระดับชั้น ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อโควิด – 19 และวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยฯ ขอรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกครั้งที่ 3 นี้ โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา
ขนาดกลาง เมื่อปีการศึกษา 2554 , 2559 และ 2563 ได้รับโล่รางวัลพระราชทานอย่างถาวร

– วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปภานัน คล้ายมงคล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยฯ และเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของนักศึกษา

-วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่อง

– วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาพอเพียง” ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ใน 7 รายการแข่งขัน ได้แก่ 1. รายการแข่งขันสาขาวิชาการท่องเที่ยว  2. รายการแข่งขันสาขาวิชาการโรงแรม 3. รายการแข่งขันสาขาวิชาการตลาด  4. รายการแข่งขันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  5. รายการแข่งขันสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  6. รายการแข่งขันงานเครื่องใช้สำนักงาน และ  7. รายการแข่งขันประเภทการประกวดต่างๆ ได้รับรางวัล 28 เหรียญทอง, 41 เหรียญเงิน, 8 เหรียญทองแดง และ 3 รางวัลชมเชย

– วิทยาลัยฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเพื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 โดยมีข้อเสนอให้ส่งเสริมการพัฒนาการสอนภาษาจีนต่อเนื่องด้วยการจัดตั้งศูนย์สอบ HSK (การสอบวัดระดับภาษาจีน) เพื่อรองรับนักเรียน/นักศึกษาและบุคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเข้าสู่การเป็นวิทยาลัยระดับสากล

ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยฯ ได้เพิ่มโปรแกรมการจัดการการศึกษา Multilingual Program (MP) อาชีวะ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี
และสาขาวิชาการโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า

– วิทยาลัยฯ ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงาน British Council โดยนำ EnglishScore ซึ่งเป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นมาตราฐานจากประเทศอังกฤษมาใช้สอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดทางการศึกษาและการทำงานของนักเรียน/นักศึกษา

จากปี 2540 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยฯ ของเราได้พัฒนาใน 7 ด้านอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จากองค์กรชั้นนำด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยืนยันความเชื่อมั่นว่า “เรา” วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ มีความพร้อมในการพัฒนาวิทยาลัยฯของเราสู่ความเป็นเลิศ ก้าวสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และจะดูแลลูกหลานของท่านด้วยความจริงใจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป