1. การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  1  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

2. การศึกษาผลคะแนนแบบทดสอบโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อัตราส่วนอย่างต่ำรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ  

4. การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนสายในรายวิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนแบบมัลติมีเดียในรายวิชาการบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1,2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

6. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

7. การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนในชั้นเรียนและการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

8. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเกมและสถานการณ์จำลอง “เบเกอรี่หรรษา” รายวิชาเบเกอรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี 3 สาขาวิชาการโรงแรมวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

9. การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองอาหารไทย 4 ภาค เพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาอาหารไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

10. ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อการเรียนวิชาองค์การนักวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ                     

11. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ห้อง 37 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ