ผลงานและนวัตกรรมผู้เรียน

หน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทวิชา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 จำนวน 7 กลุ่ม ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ดังนี้

1)  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 1 กลุ่ม  ได้แก่

  • ผลงาน ลิปสครับช็อกโกแลต                  ระดับชั้น ปวช.3/6         สาขาวิชาโรงแรม  

2)  เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 กลุ่ม  ได้แก่

  • ผลงาน จักรยานผลิตกระแสไฟฟ้าจากไดนาโม พิชิตโควิด-19  ระดับชั้น ปวช.3/8  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3)   เกียรติบัตรรางวัลชมเชย จำนวน 4 กลุ่ม  ได้แก่

  • เก้าอี้บันได 2 in 1                             ระดับชั้น ปวส.2/1         สาขาวิชาการบัญชี  
  • เครื่องเจียรมีดจากฮาร์ดดิสก์                  ระดับชั้น ปวส.2/8         สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
  • เลเซอร์รักษาความปลอดภัยประตู           ระดับชั้น ปวส.2/14       สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  • คุ้กกี้ธัญพืช                                     ระดับชั้น ปวส.2/15-16  สาขาวิชาการท่องเที่ยว