ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

สาขาวิชาการโรงแรม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภท Classic Bartender)

อาจารย์ผู้ควบคุม นายพัฒนพล  เอี่ยมงาม

 • นายธีระดา            ยอดศร           ปวส.๑/๕

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวสาลินีย์ สมทรัพย์
 • นางสาววิจิตรา       ปิ่นศิริ             ปวช. ๑/๔
 • นางสาวฐิดาภา      โคตมี             ปวช. ๑/๔

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นายสุรศักดิ์ เหมือนมนัส
 • นางสาวจริญญา     สมดี              ปวส. ๒/๑๕

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย และ หญิง

 • อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวสุชานรี  บุตรโยจันโท
 • นายธีรโชติ            คล้ายมงคล      ปวช.๒/๙ (ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย)
 • นางสาวปภานัน     คล้ายมงคล      ปวส.๒/๖ (ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง)

ทักษะพื้นฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)

อาจารย์ผู้ควบคุม นางสาวกฤษฎ์ณิชากร หนองนา

 • นายบรูซศรัณย์       ไอด์               ปวช.๑/๔

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

สาขาวิชาการบัญชี ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อาจารย์ผู้ควบคุม นายณัฐนันท์  พลีใหญ่

 • นางสาวเพ็ญนภา    นาถาพันธ์       ปวส.๑/๑
 • นางสาวมีนลดา      มันธุภา           ปวส.๑/๑

สาขาวิชาการตลาด ทักษะนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge”

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์รุ่งทิวา สี่แยก และ อาจารย์ณัฐวุฒิ จิตแหลม

 •  นางสาวภาลิตา       น้อยสวัสดิ์       ปวช. 1/3
 • นางสาวโชติรัตน์     คำแสง            ปวช. 1/3
 • นางสาวฑิฆัมพร     บุญช่วย          ปวช. 1/3

ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan”

 • อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วรัญญา เพลียอรุณ
 • นางสาวธัญเรศ        ธูปหอม           ปวส. 1/4
 • นางสาวกวิตา          แก่นสาร          ปวส. 1/4
 • นางสาวสุพรรษา      ผลชู               ปวส. 1/3

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ธีราภรณ์ มาพลาย และ อาจารย์กิตติภูมิ พานทอง

 • นายธนพล             เปลี่ยนสีนวล    ปวส. 1/24
 • นางสาวสิริธร          คล้ายคลุม        ปวส. 1/23
 • นางสาววชิรญาณ์    ศรีสงคราม       ปวส. 1/3
 • นางสาวภคนันท์      วงษา             ปวส. 1/3
 • นางสาวธนภรณ์      มีพันธ์            ปวส. 1/3

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ธนาวุฒิ วิชัย        

 • นายชัยวัฒน์           พงษ์สุวิเชษศักดิ์          ปวช. 3/10
 • นางสาวรินรดา        กลางโยธี         ปวช. 3/10

ทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์นางสาวสุชานรี  บุตรโยจันโท

 • นายสุทธิชัย            บุญและมา       ปวช. 2/6

การประกวดสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนกลาง

อาจารย์ผู้ควบคุม Mr.Guoxin Zeng

 • นางสาวศิริรัตน์        ชูชัย               ปวส. 2/6

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ภัคจรินทร์ วิลา

 • นางสาวศิริโสภา      สินธุรักษ์         ปวช. 2/2

การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์จารวี เปียนคร

 • นางสาวจุฑามาศ      นาวงษ์           ปวช. 1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุชานรี บุตรโยจันโท

 • นางสาวอาทิตยา      ดีดพินรัมย์       ปวช. 3/1
 • นางสาวลักษณพร    สุทธิยั่งยืน       ปวช. 3/1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์วาสนา ฉิมวิเชียร

 • นางสาวเกวลิน        มีสุข              ปวส. 1/11
 • นางสาวแสงระวี       สืบอนนท์        ปวส. 1/11
 • นางสาวจุฑาทิพย์     จันทะนาม       ปวส. 2/12
 • นายธิติวุฒิ             ทิวาพัฒน์        ปวส. 1/12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์พัชรากร จันทร์คงทน

 • นายบดินทร            ฟูศรีกุล           ปวส. 1/14
 • นายชัชพล             แตงอ่อน         ปวส. 1/14

ทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์ลดาวัลย์ นนคำภา

 • นางสาวชลิตา         ชัยศิริ             ปวช. 3/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุขพัฒน์ แดงสั้น       

 • นางสาวปานรพี       บุญเพ็ง           ปวช. 1/10
 • นางสาวธิติยา          เนื้อทอง          ปวช. 1/6

การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง

อาจารย์ผู้ควบคุม อาจารย์สุชานรี บุตรโยจันโท

 • นางสาวพรพิมล       ศรีราช            ปวส. 1/5