ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน/นักศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ฝ่ายติดตามการปฏิบัติงานบุคลากร
งานบัญชีและการเงิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
อาจารย์พิเศษ