สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการได้กำหนดจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัดสมุทรปราการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในการนี้ ผลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ

• ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (ประเภท Classic Bartender)

 • นายธีระดา              ยอดศร               ปวช.๓/๖
 • นายไกรสิทธิ์            สุขกากิจ              ปวช.๓/๖
 • นายนราวิชญ์           ยงลา                  ปวช.๓/๖

• ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • นางสาวภัทรวดี        เลิศศิริประไพ        ปวช.๓/๔
 • นางสาวอารียา         คำดอก               ปวช.๑/๔

• ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว

 • นายพิทักษ์              บุญแก้ว              ปวส.๑/๑๕

• ทักษะพื้นฐาน การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest)

 • นายธนัช                แก้ววงษา             ปวช.๒/๑๐

• การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย

 • นายธีรโชติ              คล้ายมงคล          ปวช.๑/๙  

• การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

 • นางสาวปภานัน        คล้ายมงคล          ปวส.๑/๖

• การประกวดวงดนตรีสากล

 • นายวุฒิพงษ์            นาอุ่นเรือน           ปวส.๑/๑๔
 • นายธนัช                มณีวรรณ             ปวส.๑/๓๒
 • นางสาวอินทิรา        บุญเนื่อง             ปวส.๑/๓๖
 • นายสาธิต               ขันคำ                 ปวส.๑/๑๔

นักเรียน/นักศึกษาดังกล่าวได้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ ไปร่วมแข่งขันในระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน มีดังนี้

   – เหรียญทอง     การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   หญิง นางสาวปภานัน    คล้ายมงคล          ปวส.๑/๖

   – เหรียญเงิน      การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   ชาย นายธีรโชติ          คล้ายมงคล          ปวช.๑/๙

            การประกวดวงดนตรีสากล                นายวุฒิพงษ์        นาอุ่นเรือน           ปวส.๑/๑๔

                               นายธนัช            มณีวรรณ             ปวส.๑/๓๒

 นางสาวอินทิรา     บุญเนื่อง             ปวส.๑/๓๖

 นายสาธิต           ขันคำ                 ปวส.๑/๑๔

เหรียญทองแดง   การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ นางสาวศิริโสภา สินธุรักษ์           ปวช.๑/๒

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม                  นายธีระดา           ยอดศร               ปวช.๓/๖

ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคุเทศก์ท้องถิ่น นางสาวภัทรวดี เลิศศิริประไพ  ปวช.๓/๔

                                                นางสาวอารียา       คำดอก               ปวช.๑/๔

ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว        นายพิทักษ์           บุญแก้ว              ปวช.๑/๑๕

            ซึ่ง นางสาวปภานัน คล้ายมงคล ผู้ชนะรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงจะได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนมา ณ โอกาสนี้