กิจกรรม อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK