Showing 14 Result(s)

ภาพกิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่ง …

ภาพกิจกรรม สาธารณสุขบางพลีเข้ามาตรวจความคืบหน้าของวิทยา …

กิจกรรม อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และวิธีก …

ตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 2/2 …

ปี 2564 1.การประกวดงานวิจัยละนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที …